Control de Plagues

Grup LN

DESINSECTACIÓ: Eliminació i control d’insectes perjudicials per a l’home per procediments, químics, físics i/o biològics.

DESRATITZACIÓ: Extermini i control de rates i ratolins d’un lloc.

DESINFECCIÓ: Tractament per desinfectar o eliminar paràsits i microorganismes causants de transmissió de malalties infeccioses.

Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, Per el que s’estableix la normativa reguladora de la capacitació per a realitzar tractaments amb biocides
Nº de registre: 0146cat-SB

PROGRAMA D’ACTUACIÓ
  1. Localització del problema (llocs de refugi, llocs de risc, fonts d’aïllament i aigua.
  2. Identificació de la plaga (Recerca d’evidències, “individus vius o morts, danys, excrements, mudes, etc.”).
  3. Planificació de la intervenció (mesures de control que es poden prendre, plaguicida més adequat, tècniques d’aplicació més adequada , precaucions a prendre, data i llocs més  adequats.
  4. Mesures de control (mesures preventives: higiene i sanejament del medi, barreres que impedeixin l’accés de les plagues a les edificacions. Mesures actives de control: realització de la planificació.
  5. Avaluació (presència de la plaga: reiterar o modificar les mesures preventives, reiterar i modificar la intervenció. Absència de la plaga: manteniment de les mesures de control.
  6. Manteniment de les mesures de control (revisions periòdiques de les instal·lacions, control del manteniment de les mesures actives i passives, informe per escrit